دانلود(بررسی تاریخچه شهرسازی در ایران و ویژگی های شهرسازی در دوره های مختلف تاریخی ایران)

بررسی تاریخچه شهرسازی در ایران و ویژگی های شهرسازی در دوره های مختلف تاریخی ایران|30015903|ano34019299|بررسی تاریخچه شهرسازی در ایران و ویژگی های شهرسازی در دوره های مختلف تاریخی ایران
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی تاریخچه شهرسازی در ایران و ویژگی های شهرسازی در دوره های مختلف تاریخی ایران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 93تقسيم بندي دوره هاي مختلف شهرسازي در ايرانبر اساس تقسیم بندی بعمل آمده (در کتاب از شار تا شهر)،دوره هاي شهرسازي در ايران به سه دسته كلي زير قابل تقسيم اند:1 شهرنشيني، شهرگرايي و شهرسازي قبل از اسلام (از قرن 9 قبل از میلادتاقرن 7 میلادی) تا ظهور اسلام از شروع تمدن شهري ايراني2 شهرنشيني، شهرگرايي و شهرسازي بعد از اسلام, استقرار اولين حكومتهاي مستقل داخلي در ايران از قرن 7 میلادی تا 1200 هجری قمری( 1165 هجری شمسی 1876 ميلادي )از آغاز اسلام تا شروع سلسله قاجاريه3 شهرنشيني، شهرگرايي و شهرسازي در دوران معاصر (1200 ه.ق تا 1357 ه.ش 1979 م) از اول حكومت قاجار تا انقلاب اسلاميگفتنی است سبكها، شيوه ها و الگوهای بوجود آمده با توجه به سرزمين منشاء پيدايش است. اين تقسيمات از مفاهيم سرزمينی پيروي مي كنندو از تقسيم بندي هاي حكومتي و دولتي مرسوم تبعيت نمي كند.در يك تقسيم بندي ريزترهر یک ازبخشهای سه گانه فوق قابل تفکیک به شرح ذيل است:1. سير تحول شهرنشيني ، شهرگرايي و شهر سازي قبل از اسلام (تولد و شكل گيري شار)شامل:1 1. ساخت و بافت شاراز قرن نهم قبل از ميلاد تا قرن چهارم ق.م (سبك پارسي) نشأت گرفته از تمدن بين النهرين، دوره هاي ماد و هخامنشي تاحمله اسكندر1 2. ساخت و بافت شار در قرن سوم ق.م.تلفيق شار پارسي با دولت شهرهاي يوناني (سبک پارسي هلني) دوره حکومت سلوكي1 3. ساخت و بافت شار از اواخر قرن سوم ق.م تا هفتم ميلادي(يك هجري) ابداع مجدد مفهوم شار (سبك پارتي)دوره حکومتهای اشكاني و ساساني2. سير تحول شهرنشيني ،شهرگرایی و شهرسازي ودگرگوني مفاهيم بعد از اسلام2 1. شهر از قرن يكم ه.ق تا قرن 4 ه.ق (11 7 م). دگرگوني مفهوم جديد شار (سبك خراسان) تجديد حيات علمي و ادبي در قرن چهارم تا ظهور ديلمان2 2. ساخت و بافت شار قرن چهارم ه.ق تا قرن هفتم ه.ق (11 14م) .اوج تجديد حيات علمي (سبك رازي)دوره غزنوی، سلجوقي ،خوارزمشاهي2 3. ساخت و بافت شار از قرن (11 7 ه.ق) (17 14 م) حضیض در آغاز با حمله مغول و احياي سبك آذري در دوره های ايلخانيان اتابكان تركمانان گوركانيان2 4. ساخت و بافت شار از قرن (اول 13 11 ه.ق: (18 17 م) (مكتب اصفهان) كه خود داراي اوج و حضیض بوده است.3. سير تحول شهرنشيني و شهرسازي در دوران معاصرباز ابداع مفهوم شار تولد مفهوم شهر، قلب مفهوم شار3 1. پيدايش مفهوم شهر: سبك هندي، سبك تهران از اواسط حكومت قاجار تاكودتاي 1299 ه.ش3 2. شهرسازي در مفهوم جديد از1300تا 1320 ه.ش (1945 1920 م)شكل گيري الگوي تهران متأثر از سبك بين الملل از سوي جنبش نوگرايي جهاني انعكاس الگوي تهران4 3. شهرسازي از سال 1320 1357 ه.ش (1979 1941 م)اشاعه الگوي تهران در شهرسازي و معماري، پيدايش نخستين طرحهاي برنامه ريزي شده و دگرگوني در شكل شهر

شهرهای شهروند مداربر گرفته از مقاله دکترپیران :همه شهرها در طول تاريخ از ويژگيهايي مشترك مثل جمعيت بيش از روستا، تنوع شغلي، تقسيم كار، سازمان يافتگي نظم هندسي برخودار بوده اند. اما شهرهاي تمدنهاي مختلف بر كنار از وجوه تشابه داراي وجوه افتراق و ويژگيهاي خاص تمدن خود بوده اند.مفهوم تيپ ايده آل (Ideal Type) نمونه نظري: پديده هاي انتزاعي يك بعدي با تأكيد يك جانبه بر برخي وجوه پديده هاي موجود پديده آمده و جامعيت نداشته و با كاستي هاي فراواني همراه است.مثلاً شهرچيني، هندي. به معني هم شكل و يكسان بودن همه شهرهاي اين چنيني نيست. نمونه نظري يك يا چند ويژگي عمده كه معيار تمايز شهرهاي اين تمدن با آن تمدن است بررسي مي شود شهرهای شهروند مدار نیز بعنوان یک نمونه نظری در اینجا مطرح می شوند.شهرهاي شهروند مدار: (شهر يوناني رومي )و مفهوم شهروند (Citizen)مفهوم شهروند از دوران اوليه در تمامي دوران هاي زندگي اروپايي غربي شكل ميگیرد.ارسطو، ماهيت شهروندي را چنين تعريف مي كند:1. شهروندي موضوعي است که غالباً محل بحث و جدل بود و توافق عمومي بر سر تعريف واحد از آن نيست.2شهروندان همه كساني به حساب مي آيند كه در زندگي مدني و شهري به طور چرخشي و نوبتي مي توانند در حكم راندن و اطاعت كردن شريك و سهيم باشند.3. چنين نظام حكومتي در جامعه اي آنچنان مفروض است كه تمامي شهروندان قادر به آگاه شدن از ويژگيهاي يكديگرند.4.هر فرد حق اشغال حاكميت دارد و به ديگران حق اشغال حاكميت مي دهد.حق نه سرشتي و نژادي و خانوادگي بلكه حق حاكي از قرار داد اجتماعي است حقوق در مقابل وظايف مسئوليتها و در پی پاسخگويي دولت است حكومت پاسخگو ثمره نظام شهروندي است.شهر براي روميان و يونانيان بيش از هر چيز اجتماعي است از افراد صاحب حقوق شهروندي واقعيتي غير قابل انكار است و اين مهمترين خصيصه شهر است.آلكائوس شاعر يوناني در تعريف شهر شعر زيبايي دارد:«..نه خانه هاي مسقف آراسته بنا شده.نه بناهای سنگی استادانه پی افکندهنه بندرهاو نه اسكله هاهيچكدام ياد آور شهرها نيستندبلكه شهرها را آدمياني مي ساند كه از فرصتهاي متنوع زندگي خويش بهره مي برند.»ليكن درشهرهای زورمند مدار (شهرهای شرقی در دوره های بین النهرین و مصر)هر شهروند بيش از هر چيزبخشی از مقر حكومت و جزئي از قلمرو سياسي بوده و در یک نظام زورمند مدار ساکن است.حال به بررسی دلایل شکل گیری چنین شرایطی درسرزمین ایران براساس نظریه "راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران می پردازیم:سرزمین ایران در منطقه خاورمیانه همواره از موقعیت خاص ژئوپولیتیک برخوردار بوده است .همچنین تجارت راه دور یکی از مهمترین بنیانهای زندگی ایرانیان بوده که در مقابل کشاورزی از اهمیت غفلت شده ای برخوردار است.اززمان اشکانیان ایران پل ارتباطی جهان بوده پس دو مسئله تجارت راه دور و ژئوپولیتیک منطقه بر سرنوشت سرزمین بسیار تاثیر گذار بوده است .نظام ایل نشینی در سرزمینی با تنوع اقلیمی خشک و نیمه خشک یک شیوه کوچ فصلی انسان و دام را پدید می آوردو موجب یک نظام منسجم باوحدت درونی بسیاردرهم تنیده وبا فرمانبرداری بسیار بالااز رهبری ونظام رهبری ایلیست که با خشکسالی ادواری روبروست.باشکل گیری کشاورزی ودر پی آن ظهور یکجانشینی حمله ودرگیری دائمی ایل و روستا (غارت دفاع)پدید می آید.امنیت سرزمین :امنیت سرزمین بدلایل درگیری دائمی ایل وروستا،جایگاه ژئوپولیتیک ایران و تجارت راه دوریکی از مهمترین موضوعات قابل توجه در سرزمین ایران بوده است،1200 جنگ عمده در تاریخ ایران ثبت شده است و بیش از 1100سال ایران در اشغال اقوام بیگانه بوده است.امنیت ناشی از حفظ راههای تجاری وتسلط بیشتر برآن،امنیت درمقابل ستیز دائمی ایل و یکجانشینیونیز امنیت ناشی از جایگاه ژئوپولیتیک ایران منجر به ایجاد نظام شهرپدری است و پایه واساس شکل گیری شهر ایجادجایگاهی نظامی است که موجد امنیت است.بنابراین باوجود امنیت زندگی شهری ،تجارت ،صنعتگری و پیشه وری تقویت میشود ،شهرنشینی رونق مییابد،ابنیه وآثارمعماری شکل میگیردو نظام شهری نظم و نسق میگیردوبا تهدید امنیت زندگی شهری وتجارت تحلیل میرود ،مهاجرت از شهرهاشدت مییابد.منحنی های سینوسی امنیت ،زندگی شهری ،تجارت همه باهم بالا و پایین میروند.بنابراین یک نظام زورمند مدار که بتواند ضمن ایجاد تمرکز در قدرت در میان سه جامعه ایلی ،روستایی وشهری امنیت ایجاد کند بهرحال بهترین انتخاب می نماید.

زیگوراتها در بین النهرینمهاجرت آریاییها به فلات ایراناوضاع جغرافيايي فلات ايران : سرزمين ايران منطقه اي است سه گوش و بلند ميان دو فرورفتگي درياي خزر در شمال و خليج فارس در جنوب که مانند پلي موجب اتصال آسياي غربي به مركزي مي شود.كوهها: در غرب سلسله جبال زاگرس از شمال غربي تا جنوب شرقي به بلندی 1700 مترو به طول هزار كيلومتر و عرض 40 کیلومتر كشيده شده اند و البرز در شمال با قله دماوند به ارتفاع5600 مترآذربايجان داراي مرزهاي با اهميت خراسان انبار غله دشت كوير و دشت لوت درمركزو خوزستان (لوزياناي باستان) ازمناطق مهم سرزمين ايران هستند.در ايران از آغاز مسئله آب و تأمين آن امري بسيار مهم و حياتي بوده است و آبياري مصنوعي نقش مهمي داشته و آب در آداب و رسوم و معتقدات ايرانيان مورد احترام و حرمت است. هخامنشيان ازاولین دولتهایی بودند که با حفر کانالها, قناتها و کاریزها به شیوه های مختلف تامین آب همت گماشتند.از جانب غرب به شرق جاده اي به موازات البرز ممتد كشيده شده كه گذرگاه شهرهايي چون هگمتانه قزوين، تهران، ري، دامغان، نيشابور هرات و در جاده جنوبي اصفهان، پاسارگاد، استخر، تخت جمشيد، شيراز قرار دارد.بوميان ايران پيش از آريائيهادر ادامه تمدن بین النهرین بودنداما از نظر اقوام متمدن، ايلاميان قديمي ترين مردمي بودند (خوزستاني كنوني) كه در ايران به شهرنشيني و تمدن رسيدند و تاريخ تمدنشان به حدود هزار سال قبل از ميلاد مسيح مي رسد. ازشهرهاي مهم ایشان شوش، اهواز قديم بوده است.بوميان ديگر مناطق ايران، تپه سيلك كاشان، تپه حصار دامغان، تپه حسن لو آذربايجان، تپه مارليك مازندران با تمدني از حدود چهار هزار سال پيش از ميلاد رشد يافته است.

مطالب دیگر:
📖آمار فصل 2 جامعه📖آمار فصل 4 جدول فراوانی📖آمار و احتمالات📖آمار و روش تحقيق📖آمار و مدل سازی فصل هفتم، دامنه تغییرات📖آمار و مدلسازی فصل 2 جامعه📖آمار و مدلسازی فصل هفتم، ضریب تغییرات📖آمار و مدلسازی📖آمار و مدلسازیفصل 2، نمونه📖آمار و مدلسازیفصل 6، نمودار جعبه ای📖آمار تعاریف و دیدگاه ها📖آمارفصل 2 داده📖آمارها📖آمارهای پزشکی مرگ و میر امید به زندگی و سلامت📖آمارهای مربوط به باروری📖آموزش استانداردهاي حسابداري ايران📖آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کا لادرسیستم هماهنگ شده📖آموزش بخيه📖آموزش به بیمار📖آموزش به بیماران سرطانی📖آموزش بهداشت📖آموزش پرورش قارچ های خوراکی📖آموزش ترك سيگار📖آموزش جذب اتمی📖آموزش روش ثبت موارد فوتی